Dwadzieścia lat Związku Górnośląskiego w Rudzie Śląskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ludwik Poloczek   
niedziela, 07 marca 2010 19:13

Dwadzieścia lat Związku Górnośląskiego w Rudzie Sląskiej

1. Przemiany ustrojowe w Polsce.

Protesty społeczne długo tłumione przez komunistyczny system totalitarny przeciw potrzebie tożsamości i prawdy, wolności i tradycji religijnej, rodzinnej i niepodleg­łościowej, doprowadziły do powstania w roku 1980 ruchu społecznego "Soli­darność". Dramatyzm i tragedie stanu wojennego nie przekreśliły nadziei społecz­nych na odzyskanie własnej podmiotowości. Nie udało się wymazać z wyobraźni społecznej takich pojęć jak: Bóg, Honor, Ojczyzna. Dla wielu odkrywana własna przeszłość stawała się wartością na której można odbudować i pogłębiać świadomość górnośląskiej tożsamości. Zdaniem prof. Henryka Baryczą, wybitnego badacza i znawcy dziejów kultury polskiej, Polska weszła do kultury europejskiej poprzez Śląsk. Pisze on: "jeśli Wielkopolska dała narodowi organizację państwową, Małopolska język literacki, a Mazowsze pierwszorzędny, prężny żywioł kolonizatorsko-pionierski, to Śląsk dał wyższe formy życia cywilizacyjnego i wielki wkład pracy duchowej...." Istotnie Śląsk był w średniowieczu czołem polskiej kultury umysłowej, a w wiekach późniejszych, kultury europejskiej.

W 1989 roku zmieniła się diametralnie sytuacja geopolityczna w świecie i wew­nętrzna w kraju. Pojawiła się szansa na powrót do politycznej normalności, dla świadomego swej siły i celów Ruchu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, legendarnym przywódcy "Solidarności", laureacie pokojowej nagrody Nobla. Nie brakowało wtedy różnorakich zagrożeń dla Polski: wewnętrznych i zewnętrznych. Nieznajomość proporcji sił i miejsca Polski w Europie oraz groźba nieodpowiedzialności stron konfliktu społecznego, mogło zakończyć się krwawą rewolucją o znamionach tragedii narodowej.

Dzięki wielu czynnikom ziemskim i pozaziemskim dopisało Polakom, historyczne szczęście. W tym czasie, i w tym miejscu znaleźli się ludzie, którzy mieli rozumną i wizjonerską dla Polski odwagę, podjąć się dzieła, pokojowej przebudowy ustroju i struktury państwa.

Porozumienia gdańskie w roku 1980 i okrągło stołowe w roku 1989 były zawsze postępem wobec rzeczywistości totalitarnego komunizmu. Na głosy "spóźnionych Rejtanów", kontestujących dzisiaj tamte wydarzenia, próbujących zniesławiać, za historyczne dokonania kolejnych Polaków, opuszczamy zasłonę miłosiernego milczenia.

2. Górny Śląsk jest piękny swoją wyrazistością.

Na wyrazistość charakterów i postaw ludzi zamieszkujących naszą Małą Ojczyznę, całego naszego dziedzictwa kulturowego i krajobrazu, miały wpływ wielorakie uwarunkowania historyczne, kulturowe ustrojowe i religijne. Pamiętając o tych uwarunkowaniach, podjęliśmy trud podkreślania tej wyrazistości po to, ażeby na niej móc budować swoją przyszłość.W czerwcu 1989 roku zarejestrowano Związek Górnośląski. Ten fakt stał się dla nas wezwaniem, na którym, a nie na ustrojowych kompleksach,budować chcemy program rozwoju cywilizacyjnego dla Górnego Śląska.

Świadomość tego warunku towarzyszyła założycielom Związku Górnośląskiego, kiedy w Deklaracji Programowej Związku określili organizację, jako wspólnotę identyfikującą się z wartościami, które symbolizują Górny Śląsk, a członkostwo w stowarzyszeniu nie uzależnili od miejsca urodzenia. Pamiętając o naszej historii wykluczamy w działaniu myślenie retrospektywne, które może ograniczać inwencję twórczą i stworzyć w nas poczucie:

 • społecznej odrębności,
 • pogranicza kulturowego,
 • poddania nas wielowiekowej kolonizacji wewnętrznej,
 • zapaści cywilizacyjnej przez klęskę ekologiczną i zdeformowaną strukturę przemysłu i zatrudnienia,
 • braku odpowiedzialnego za ten stan dzisiaj, na Górnym Śląsku podmiotu.

W ten sposób uniknęliśmy wielu niebezpieczeństw, jakie zazwyczaj towarzyszą powstawaniu nowych organizacji pozarządowych. Nie daliśmy się zawęzić etnicznie, nacjonalistycznie czy religijnie. Deklaracji ideowej naszej organizacji nadany został charakter europejski i ponadczasowy. Taki jest kierunek wybranej przez nas drogi. Na takiej drodze, jak zawsze w takich sytuacjach bywało mogliśmy liczyć na wieloraką pomoc śląskiego, katolickiego duchowieństwa.
Opieka duszpasterska trwa do dnia dzisiejszego. Wtedy była ona o tyle ważna, że wywoływała u niektórych epigonów dawnego ustroju państwa, groźne pomruki niezadowolenia i dezaprobaty. Dla różnych i dziwnych przebierańców politycznych, "solą w oku" była pragmatyczna i niezafałszowana wizja przemian społecznych i gospodarczych, lansowana w wolnej Polsce przez Związek Górnośląski. Była i jest wizją regionalizmu, w której każdy mieszkaniec Górnego Śląska, może powiedzieć o sobie: jestem Ślązakiem, jestem Polakiem, jestem Europejczykiem, bez szkody dla tożsamości narodowej.

3. Gdzie jest moje miejsce w tym ruchliwym świecie?

Takie pytanie często padało na pierwszych spotkaniach grup inicjatywnych kół Związku Górnośląskiego w Rudzie Śląskiej. Padały pytania istotne w czasie, kiedy stan ducha i umysłu części społeczeństwa, zdominowane zostały przez mentalność kliki i partyjniactwa. Odpowiedzi nie sprawiały wielkiego kłopotu. Prawie każdy potrafił wskazać te miejsca, gdzie człowiek staje się przyczyną celową cywilizacji, kształtowanej przez kulturę opartą na tożsamości i wyznawanych wartościach.

Wtedy jego udział w życiu społecznym staje się nie tylko odpowiedzialną służbą dla dobra innych, lecz przede wszystkim wyróżnieniem. Na początku tymi miejscami stały się

pomieszczenia i domy katechetyczne rudzkich parafii. Dlatego pierwsze zebranie organizacyjne:

 • koło "Ruda", zorganizowało w dniu 29 grudnia 1989r w salce przy parafii pod wezwaniem św. Piusa X,
 • koło" Godula- Orzegów", w dniu 7 lutego 1990r, w salce przy parafii pod wez­waniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela,
 • koło" Kochłowice", w dniu 16 lutego 1990r, w salce przy parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej,
 • koło" Nowy Bytom", w marcu 1990r, w salce przy parafii pod wezwaniem św. Pawła,
 • koło" Bykowina" w dniu 02 marca 1990r w salce przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • koło" Halemba" w dniu 29 marca 1990r w salce przy parafii pod wezwaniem. Matki Bożej Różańcowej,
 • koło " Wirek-Bielszowice-Czarny Las" w lipcu 1990r w salce przy parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca.

Każde spotkanie organizacyjne poprzedzone było konsultacją, przeprowadzoną przez prof. dr hab. Andrzeja Klaska z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, z proboszczem danej parafii.

4. Kraina Rudzka Związku Górnośląskiego.

Dla pełniejszej integracji środowiska obywatelskiego i samorządowego związanego z kołami Związku Górnośląskiego, powołano w dniu 19.10. 1994r do życia Krainę Rudzką Związku Górnośląskiego, jako podmiot życia społecznego i politycznego w Mieście. Wybór nazwy Kraina Rudzka, wiąże się wieloma czynnikami kształtującymi naszą rzeczywistość. Najważniejsze z nich to; czynnik etniczny, kościelny, polityczny, i militarny. W przypadku Rudy Śląskiej, czynniki te miały znaczący wpływ na jej historyczny rozwój.

5. Pamięć o zmarłych członkach Związku Górnośląskiego w Rudzie Śląskiej.

Aktywni miłośnicy Śląska pełni pasji, poświęcenia i entuzjazmu, by działać na rzecz regionu nie doczekali dwudziestej rocznicy polskiej wolności i śląskiego odrodzenia. Nie zapominamy o zmarłych, którzy dawali przykład, jak być obywatelem, Ślązakiem i Polakiem. Byli prawdziwymi reprezentantami górnośląskiej tożsamości wielopoziomowej i dziedzicami kulturowej trójwymiarowości. Za zasługi dla Śląska, Miasta i Związku Górnośląskiego, dziękujemy kol. kol;

Jerzemu Żydkowi /1920-2004/, z koła" Kochłowice" długoletniemu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Związku. Pełnił On również funkcję wiceprezesa Krainy Rudzkiej Był działaczem Kola Miejskiego PTTK oraz Towarzystwa Przyjaciół Rudy Śląskiej. Ludwikowi Szymale /1923-1994/, i Władysławowi Parchańskiemu /1928-2007/ z Koła "Kochłowice", współzałożycielom koła. Pierwszy przewodniczył 'w I-szwej kadencji,i był inicjatorem ufundowania sztandaru dla Zarządu Związku i koła, drugi przewodniczył kołu w latach następnych.

Władysław  Parchański przez wiele lat jako harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, działał rudzkiej komendzie Z. H. P.W wyborach samorządowych w Mieście, kilkakrotnie pełnił odpowiedzialne funkcje w sztabach wyborczych koalicji samorządowej, a w wyborach w 2006 roku, funkcję przewodniczącego Komitetu Wyborczego; "Wspólnie dla Rudy Śląskiej".

Ginterowi Kuczerze (1943-2009) z koła "Nowy Bytom". Był prezesem koła od jego początku, sekretarzem Krainy Rudzkiej, wiceprzewodniczącym Rady Miasta I-szwej kadencji. Udzielał się w Klubie Inteligencji Katolickiej,' w Bractwie Kurkowym i Stowarzyszeniu Kardiologicznym w Rudzie Śląskiej. Z wykształcenia inżynier. Przez wiele lat pracował na kierowniczych stanowiskach w Z.U.T "Zgoda" w Świętochłowicach oraz w M.Z.P.O przy Urzędzie Miasta w Rudzie Śląskiej.

Marianowi Dąbrowskiemu (1959-2008), z koła "Halemba". Był osobą znaczącą

dla Rudy Śląskiej i regionu. Z wykształcenia historyk, był nauczycielem, redaktorem " Małego Gościa Niedzielnego". Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Rudzie Śl. Pełnił funkcję radnego Rady Miasta Ruda Śląska, wiceprezydenta, członka Zarządu i sekretarza tego miasta a także delegata do sejmiku samorządowego województwa katowickiego.

Piotrowi Latosce (1911-2004) sympatykowi koła "Ruda". Był uczniem Xawerego Dunikowskiego z którym tworzyli i budowali Pomnik Powstańców Śląskich na Górze św. Anny.Artysta, malarz i rzeźbiarz, autor licznych prac o tematyce śląskiej i górniczej. W swoich dziełach uwiecznił między innymi postacie; Karola Goduli, Joanny Gryzik-Schaffgotsch, Wojciecha Korfantego ( pomnik przed Muzeum imienia Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej i portret na blasze, w siedzibie Zarządu Związku w Katowicach) oraz sceny z życia różnych okresów historii Górnego Śląska i tragedii górniczych. Laureat nagrody im. Wojciecha Korfantego.

Janowi Koniecznemu (1939-2005) z koła" Ruda". Pełnił funkcję radnego Rady Miasta Ruda Śląska, nieprzerwanie od roku 1990. Organizator wielu imprez i biesiad regionalnych, Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła w Rudzie Śląskiej, tradycyjnych przemarszów górniczych do kolejnego kościoła w swojej dzielnicy, w dniu patronki górników, św. Barbary Żył sprawami swojej dzielnicy i Miasta. Jego imieniem nazwano Centrum Handlowe przy ulicy Wolności w Rudzie.

6. Działalność samorządowa.

Idea samorządu, jako naturalnego związku pierwiastków społecznych była zawsze i jest nadal wyróżnikiem kultury europejskiej. Dla tej idei nie potrzeba ideologi. Wystarczy kod kulturowy, nie zafałszowany socjologicznie i tradycje samo rządzenia się na całym Śląsku, Górnym Śląsku. i w województwie śląskim w latach 1922-1939. Dali temu wyraz autorzy Deklaracji Związku Górnośląskiego czerpiąc do niej sentencje z bogatej w tej materii historii Śląska. Deklaracja ta przełożyła się na praktyczne postawy naszych członków w życiu publicznym w Rudzie Śląskiej.

W roku 1990, nasi członkowie aktywnie włączyli się w działalność Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Wielu z nich w wyborach samorządowych uzyskało mandat radnego Rady Miasta Ruda Śląska. Mandat bywał u wielu prolongowany w kolejnych wyborach samorządowych w Mieście.

Prezydentem wówczas wybrany został Zygmunt Żymełka,( koło Z.G. "Halemba), działacz N.S.Z.Z."Solidarność" K.W.K "Halemba". Radni, członkowie naszego Związku pełnili odpowiedzialne funkcje w wielu komisjach Rady Miasta

W wyborach samorządowych, w 1994 roku, Komitet Wyborczy; "Kraina Rudzka" uzyskał znaczący sukces wyborczy, co pozwoliło kol. Edmundowi Sroce /koło Z.G. "Nowy Bytom"l objąć funkcję Przewodniczącego Rady Miasta~ a kol. Marianowi Dąbrowskiemu (koło Z.G. "Halemba) funkcję Sekretarza Miasta.

W roku 1995, w wyniku zmiany opcji programowej w koalicji zarządzającej w Mieście, prezydentem Rudy Śląskiej został Edmund Sroka. Wiceprezydentami; kol. Jan Krawczyk (koło" Wirek-Bielszowice-Czarny Las) oraz kol. Grzegorz Tobiszowski ( koło "Ruda ).

W wyborach samorządowych w 1998 roku, komitet wyborczy utworzony przez Krainę Rudzką i Akcję Wyborczą "Solidarność" uzyskał podobnie, jak w poprzednich wyborach, 20 mandatów w 45 -cip osobowej Radzie Miasta. Wynik taki pozwolił prezydentowi Edmundowi Sroce, na pełnienie funkcji Prezydenta Rudy Ślaskiej w kolejnej kadencji, a Marianowi Dąbrowskiemu i Grzegorzowi Tobiszowskiemu, funkcji wiceprezydentów.

Kol. Barbara Dworak I koło "Nowy Bytom"l objęła funkcję Przewodniczącej Rady Miasta, a kol. Aleksander Leszczyna, I koło "Godula- Brzegów"l uzyskał mandat radnego Sejmiku Śląskiego I-szwej kadencji ..

Pełniąc funkcję Prezydenta Miasta, Edmund Sroka uzyskał mandat posła do Sejmu III R.P, z listy; Akcja Wyborcza" Solidarność".

W kwietniu 2000 roku, funkcję Przewodniczącego Rady Miasta objął kol. Andrzej Stania I koło "Wirek- Bielszowice- Czarny las"l, a po odwołaniu w dniu 24.11.2000r Zarządu Miasta, objął funkcję Prezydenta Rudy Śląskiej.

W wyborach samorządowych, (silnie upartyjnionych) w 2002 roku kandydaci Związku Górnośląskiego, kandydując z różnych, partyjnych list wyborczych uzyskali 4 mandaty do Rady Miasta. Prezydentem Miasta, kandydując z listy wyborczej; "Platforma Obywatelska", wybrany został Andrzej Stania.

W wyborach samorządowych w 2006 roku, kandydaci Związku Górnośląskiego na listach wyborczych "Platformy Obywatelskiej" oraz komitetu wyborczego; " Wspólnie dla Rudy Śląskiej" uzyskali 5 mandatów do Rady Miasta. Prezydentem Miasta z listy samorządowego komitetu wyborczego; " Wspólnie dla Rudy Śląskiej", został Andrzej Stania. Przewodniczącym Rady ~Miasta z listy wyborczej; "Platforma Obywatelska" wybrany został kol. Jarosław Kania I koło .. Kochłowice". I

Kolega Grzegorz Tobiszowski, w wyborach do Sejmu III R.P z listy wyborczej; "Prawo i Sprawiedliwość" uzyskał po raz kolejny mandat posła.

7. Działalność kół Związku Górnośląskiego w Rudzie Śląskiej.

Koła Związku Górnośląskiego w Mieście, od chwili powstania wiele uwagi poświęca­ły integracji środowiska lokalnego. Wyrazem tego są liczne. wystawy, wykłady, prelekcje, konferencje popularno- naukowe, wydawnictwa związane z historycznym obszarem Górnego Śląska i naszego Miasta. Nie sposób wymienić wszystkie. Poprzestańmy na; konferencji naukowej p.t.” Ruda Śląska w dawnej kartografii" oraz dotyczącej tragedii mieszkańców Halemby, w ostatnich dniach stycznia 1945 r. Pierwsza miała miejsce w 2006 roku w Nowym Bytomiu, druga, w2009roku w Halembie. Obie konferencje mogły się odbyć dzięki istotnej pomocy udzielonej organizatorom przez władze Miasta.

Do działalności kół Związku Górnośląskiego w naszym Mieście, mającej na celu podtrzymanie i stymulowanie tożsamości śląskiej, zaliczyć należy także organizowanie biesiad regionalnych, pielgrzymek i wycieczek turystycznych do miejsc uświęconych tradycją pątniczą i tych, które w różnych formach wyrażają nasze dziedzictwo kulturowe. W tym miejscu należy wspomnieć o działaniach, które z intencją upamiętnienia osób i wydarzeń w naszym Mieście, wpisują się w przestrzeń publiczną przy pomocy małych form architektonicznych.

Postacią wyjątkową o której pamięć w świadomości społecznej tak naprawdę można zabiegać od dwudziestu lat, jest Karol Godula. Osobę tę upamiętniło koło, "Godula- Orzegów", fundując w 2002 roku do kościoła pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli tablicę pamiątkowa,o treści;" Karol Godula 1781-1848. Górnoślązak. Wykształcony i pracowity. Nazwany królem węgla. Pionier hutnictwa cynkowego ziemi bytomskiej. Dał początek naszej osadzie, gminie i dzielnicy".

Koła dbają też o szczególne miejsca pamięci jakimi są groby. Wspomniane kolo "Godula- Orzegów" uporządkowało na cmentarzu w Goduli groby czterech górni­ków, którzy zginęli w wypadku jaki miał miejsce w 1912 roku w kopalni "Chandra",oraz dwóch górników, którzy zginęli w 1917 roku w kopalni "Paulus-Hohenzollern". Ufundowało także tablicę na grobie dr Stefana Derka, oddanego lekarza, który w latach 1928-1949, służył mieszkańcom Goduli.

Na uwagę zasługuje propozycja Krainy Rudzkiej, aby dokonać inwentaryzacji wszystkich grobów - ofiar wypadków w kopalniach, często już nie istniejących, i otoczyć je opieką, jako świadectwo naszej troski o pamięć o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za dobrobyt; Prus, II Rzeczypospolitej, III Rzeszy Niemieckiej,

Polski Ludowej i III R.P. Propozycja ta spotkała się pozytywną opinia Pana Prezydenta Miasta.Na cmentarzu komunalnym w Halembie, z inicjatywy tamtejszego koła Związku Górnośląskiego, odsłonięto tablicę poświęcona pamięci mieszkańców Halemby, ofiar wojen, represji oraz wypadków górniczych.

Trudno nie wspomnieć o inspiracji koła "Ruda", i byłego dyrektora Muzeum Miejskiego imienia Maksymiliana Chroboka, Michała Lubin, do organizowania konkursu "Betleje Bożonarodzeniowych" w pomieszczeniach Muzeum oraz ustawienia przed jego budynkiem pomnika Wojciecha Korfantego, autorstwa Piotra Latoski. Koło to, od wielu lat czci pamięć męczennika o wolną Polskę Joachima Achtelika, składając co roku, w rocznicę jego śmierci, /12, luty1942 / na miejscu kaźni wiązankę kwiatów.

Kolo "Nowy Bytom" było inicjatorem ufundowania przez mieszkańców Nowego Bytomia na cmentarzu parafialnym krzyża, poświęconego wszystkim mieszkańcom Miasta, których groby i miejsce pochówku jest nieznane.

Koło "Kochłowice" było inicjatorem odrestaurowania pomnika Powstańców Śląskich w Kochłowicach, co miało miejsce podczas uroczystości obchodów 70-rocznicy wybuchu II -gie Wojny Światowej, zorganizowanej przez władze Miasta.

Przypomnienia wymaga inicjatywa radnych, członków Związku Górnośląskiego, przywrócenia pierwotnych, historycznych nazw ulic w Mieście oraz ustalenia nazw ulic nowo wytyczanych. Wiele ulic otrzymało patronów w osobach zasłużonych dla Rudy Śląskiej, regionu i wolnej Polski

8. Nowe funkcje aktywności Związku Górnośląskiego.

Ramowe obszary programowej działalności Krainy Rudzkiej, to:

 1. Tożsamość górnośląska, w tym:
  • umacnianie jej podmiotowości przez propagowanie wzorców godnej postawy sławnych Górnoślązaków,
  • podnosić wartość gwary śląskiej, dbać o jej czystość i piękno. Starać się o jej uznanie jako języka regionalnego,
  • wyzbywanie się postaw ksenofobicznych.
 2. Edukacja, w tym:
  • edukacja regionalna i krzewienie wiedzy o Górnym Śląsku i Rudzie Śląskiej w jej przyrodniczej oraz historyczno-kulturowej przestrzeni,
  • Odkrywanie, promowanie i wspieranie talentów wśród młodzieży. Promowanie wśród Rudzian wyższego wykształcenia.
 3. Kultura, w tym:
  • uznać priorytet kultury wysokiej obok popularnej,
  • wspierać twórców górnośląskich /rudzkich/,
  • propagować mariaż kultury i biznesu w budowaniu nowej gospodarki górnośląskiej i rudzkiej.
 4. Rodzina i wartości, w tym:
  • promowanie rodziny jako jedynej i trwałej podstawy życia społecznego,
  • wspieranie polityki prorodzinnej jako zasady budowania zdrowego społeczeństwa,
  • promowanie i realizowanie wyrastających z chrześcijaństwa wartości etycznych życia rodzinnego i społecznego,
  • realizowanie zasady pomocniczości, dobra wspólnego i solidarności w życiu publicznym.
 5. Samorząd terytorialny, w tym:
  • wspieranie decentralizacji państwa i pełnego urzeczywistnienia koncepcji regionu samorządowego, zwłaszcza w zakresie finansów publicznych,
  • aktywnego uczestnictwa w kreowaniu liderów lokalnych i regionalnych przez podejmowanie działalności publicznej, w tym samorządowej,
  • propagowanie koncepcji utworzenia Metropolii Górnośląskiej.
 6. Przedsiębiorczość i gospodarka, w tym:
  • promowanie śląskich / rudzkich/ karier zawodowych, menadżerskich i przedsiębiorczych oraz /śląskich rudzkich/ markowych firm i produktów,
  • krzewienie kultury przedsiębiorczości w Mieście i na Górnym Śląsku to jest przedsiębiorczości biznesowej, publicznej, obywatelskiej i intelektualnej,
  • krzewienie i promowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych, kreatywnych i innowacyjnych wśród dzieci młodzieży,
  • propagowanie przedsiębiorczego stylu rządzenia i zarządzania gminami, powiatami i województwami na Górnym Śląsku,
  • pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych i rządowych dla rozwoju cywilizacyjnego Miasta i Górnego Śląska,
  • wspieranie działań mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w Mieście,
  • propagowanie inicjatyw likwidacji szkód poprzemysłowych i przywracanie równowagi ekologicznej w Mieście i na Górnym Śląsku.
 7. komunikowania się, w tym:
  • upowszechniania informacji o wydarzeniach, inicjatywach, wydawnictwach dotyczących Miasta i Górnego Śląska,
 8. inne, pod hasłem: "Myśleć i żyć Śląskiem" oraz sprawami Rudy Śląskiej.

9. W stronę społeczeństwa obywatelskiego.

 

Pomimo statutu stowarzyszenia, Związek Górnośląski zabierając głos w sprawach publicznych, pragnie znaleźć możliwość realizacji celów politycznych. Najpełniejsze zaangażowanie członków Związku, w rozwiązywaniu żywotnych spraw mieszkańców Rudy Śląskiej, znalazło miejsce w samorządach terytorialnych szczebla podstawowego. Związek Górnośląski, w dokumentach konstytutywnych i oświadczeniach dotyczących podmiotowości człowieka i społeczeństwa, niezmiennie głosił, że przy ustalaniu ustroju życia społecznego w gminie, powiecie i regionie, powinna obowiązywać zasada pomocniczości: "Tyle władzy, ile konieczne - tyle wolności, ile możliwe". W przypadku regionu, zapisano:"Samodzielność finansowa regionów to podstawa samorządnej Polski. Skarb górnośląski - podstawą samodzielności Górnego Śląska".

 

Niewątpliwą zasługą Związku Górnośląskiego jest przywrócenie w przestrzeni publicznej, pełnego obywatelstwa mieszkańcom Górnego Śląska i Górnoślązakom. Odpowiedzialność obywatelska za Górny Śląsk to przecież odpowiedzialność za Polskę.

 

Aleksander Leszczyna

Przewodniczący Krainy Rudzkiej

Związku Górnośląskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 01 listopada 2010 09:05